ប្រូម៉ូសិន

promotion-banner

កណ្ចប់ថវិការស្វាគមន៌សម្រាប់អតិថិជនថ្មី

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៌សម្រាប់អតិថិជនថ្មី


ដាក់ប្រាក់ 30$ ទទួលបាន 60$

ដាក់ប្រាក់ 50$ ទទួលបាន 100$

ដាក់ប្រាក់ 100$ ទទួលបាន 200$

ដាក់ប្រាក់ 300$ ទទួលបាន 600$

ដាក់ប្រាក់ 500$ ទទួលបាន 1000$


- ប្រម៉ូសិនមួយនេះសម្រាប់អតិថិជនថ្មីរបស់ 17Win KH ទាំងអស់​​។

- រាល់អតិថិជនថ្មីគឺអាចទទួលបានប្រម៉ូសិនតែម្តងប៉ុណ្ណោះ

- រាល់អតិថិជនទាំងអស់ដាក់លុយ 10$ ទើបទទួលបានប្រម៉ូសិននេះ

- សរុបទឹកប្រាក់ដើមនិងប្រាក់រង្វាន់ចូលគ្នារួចគុណនឹង8ទើបអាចដកទឹកប្រាក់បាន។

- ប្រាក់រង្វាន់នឹងចូលទៅកាន់គណនីហ្គេមរបស់អ្នក នៅពេលដែលអ្នកដាក់ប្រាក់បានជោគជ័យ

- សមាជិកម្នាក់ៗត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានគណនី 17WINKH តែមួយប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគណនីច្រើនសមាជិកដូចគ្នាត្រូវបានរកឃើញយើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ឬដកប្រាក់នៅក្នុងគណនីរបស់សមាជិកជាក់លាក់។

- 17Win KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលុបចោលកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយពុំចាំបាច់ធ្វើការជំរាបដំណឹងជាមុនចំពោះសមាជិកឬភ្ញៀវដែលលេងលក្ខណះជាក្រុមឬប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយ​។

promotion-banner

ប្រាក់រង្វាន់ត្រឡប់ដល់ទៅ 100% - ការដាក់ប្រាក់លើកដំបូងចាញ់ នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ត្រឡប់ 50%

promotion-banner

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ 20%

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ 20%


- ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺបើកសម្រាប់សមាជិក17WINKH ទាំងអស់។

- ដើម្បីទទួលប្រាក់រង្វាន់ អ្នកលេងត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិច 10 ដុល្លារ។

- ប្រាក់រង្វាន់មានកំណត់ 128$

- សមាជិកម្នាក់ៗអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់បានតែម្តងគត់ (1) ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ត្រឹម 128 ដុល្លារ។

- យកចំនួនទឹកប្រាក់ដើមនិងប្រាក់រង្វាន់សរុប គុណនឹង 7 ដងសម្រាប់ស្លុតហ្គេម (SLOT GAME) ហើយគុណនឹង 8 ដងសម្រាប់ឡាយហ្គេម (LIVE GAME / SPORTBOOK) មុនពេលទឹកដកប្រាក់។


ឧទាហរណ៍៖ ការដាក់ប្រាក់៖ 100 ដុល្លារ

ប្រាក់រង្វាន់៖ 100$ + 20% = 120$

តម្រូវការវិលជុំ៖ 120$ x 7 = 840$ ទឹកប្រាក់សរុប


- ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ អ្នកនឹងត្រូវគូសប្រអប់ធីកក្នុងអំឡុងពេលដាក់ប្រាក់។

- ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីហ្គេមរបស់សមាជិក នៅពេលដែលការដាក់ប្រាក់របស់សមាជិកបានជោគជ័យ។

- 17WINKH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ ឬបញ្ចប់ការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ ឬផ្នែកណាមួយរបស់វាគ្រប់ពេលដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

promotion-banner

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់5%

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់5%


-ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺសម្រាប់អតិថិជនលេងជាប្រចាំនៅ17winkh 

-ការដាក់ប្រាក់ម្តងថែមជូន5%

-ដើម្បីទទួលបានអ្នកលេងត្រូវដាក់ទឹកប្រាក់យ៉ាងតិច10$

-លោកអ្នកនិងទទួលបានដោយឥតដែនកំណត់រាល់ពេលដាក់ប្រាក់

-ការកំណត់ប្រាក់រង្វាន់88$

-សម្រាប់ការដកប្រាក់ស្លុតហ្គេមx3 សម្រាប់ចាក់បាល់ ឡាយកាស៊ីណូ x5


ឧទាហរណ៍: ដាក់ប្រាក់100$

ប្រាក់រង្វាន់: 100$+5%=105$

តម្រូវអោយលេងគុណ3 105$x315$ទឹកប្រាក់សរុប


-ដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសនេះ លោកអ្នកត្រូវគូសធីកអំឡុុងពេលដាក់លុយ

-ប្រាក់រង្វាន់និងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីយហ្គេម នៅពេលការដាក់ប្រាក់បានជោគជ័យ

-17winkh រក្សារសិទ្ធក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ រឺបញ្ចប់ការផ្តស់ជូនពិសេសនេះរឺផ្នែកណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន

promotion-banner

ប្រាក់​រង្វាន់ណែនាំមិត្


promotion-banner

ទឹកប្រាក់បង្វិលសងត្រឡប់

ទឹកប្រាក់បង្វិលសងត្រឡប់5%


-បង្វិលសងជាប្រចាំថ្ងៃរៀងរាល់អតិថិជនចាញ់

-អ្នកអាចស្នើសុំទឹកប្រាក់បង្វិលត្រឹមម៉ោង00:00ព្រឹក

-អ្នកអាចទាមទារយកទឹកបង្វិលជាប្រាំបាន

-ទឹកប្រាក់បង្វិលសងគិតចំនួនលុយអតិថិជនចាញ់គុណ5%

-សម្រាប់លក្ខខណ្ឌ

-ប្រសិនអ្នកទទួលប្រូសិនផ្សេងៗខាងក្រុមមិនបានគិតបញ្ចូលក្នុងទឹកប្រាក់បង្វិលសងវិញទេ

-17winKHរក្សារសិទ្ធក្នុងការផ្លាសប្តូរព័ត៍មានលម្អិត រឺកិច្ចព្រមព្រៀងថោយគ្មានការជូនដំណឹងទុកមុន

promotion-banner

VIP GIFT SET